• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDEKİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİNİN STAJ YÖNERGELERİNİN MESLEĞE UYUMUNUN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF COMPLIANCE WİTH PROFESSION OF INTERNSHIP REGULATIONS OF TOURIST GUIDANCE BACHELOR’S DEGREE IN TURKEY )

Yazar : Zeynep ÇOKAL  Filiz DALKILIÇ YILMAZ Meral BÜYÜKKURU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 202 218
    


Özet
Bir mesleğe yönelik yükseköğretim düzeyinde eğitim alan kişiler mesleğe atılmadan önce mesleğin gerekliliklerini teorik ve pratik olarak öğrenmek durumundadır. Turist rehberliği mesleği eğitimini alan kişiler de teorik bilgileri yükseköğrenimleri süresince aldıkları dersler kapsamında edinmekte, pratiği ise staj döneminde yapmaktadır. Yapılan staj uygulamaları ile amaçlanan, öğrencilerin yükseköğretim kurumlarında edindikleri teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleridir. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de turizm rehberliği lisans eğitimi veren üniversitelerin uygulamış oldukları staj politikaları ele alınarak benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi ve turist rehberliği mesleğinin gereklilikleri ile uyumunun incelenmesidir. Bu araştırma için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci kabul eden ve ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan 3’ü vakıf, 29’u devlet üniversitesinde olmak üzere 32 turizm rehberliği lisans programının staj yönetmeliği araştırma kapsamında incelenmiştir. Yönetmelikler; üniversitenin türü (devlet/ vakıf), programın bağlı olduğu kurum (fakülte ve yüksekokul), staj zorunluluğunun olup olmaması, staj muafiyetinin olup olmaması, staj dönemi, staj süresi, staj yerleri ve varsa turist rehberliği programına özel açıklamalar başlıkları ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, fakülte ve yüksekokulun bağlı olduğu üniversiteye göre staj yönetmeliklerinin farklılıklar gösterdiği, turist rehberliği bölümlerine özgü bir staj yönetmeliği olmadığı, staj yönetmeliklerinin çoğu üniversitede genel kapsamlı olduğu, turist rehberliği mesleğinin gerekliliklerini kapsayan zorunlu uygulamaların bulunmadığı tespit edilmiştir. Turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin yapması gereken stajlarda yalnızca staj yapılacak yer konusunda bir farklılık olduğu ancak bunun da mesleğe yönelik pratik yapma zorunluluğunu kapsamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Mesleğe Uyum, Staj Yönetmeliği, Turizm Rehberliği

Abstract
Students trained in a profession at a higher education level must learn the requirements of the profession both the or etically and practically before they are admitted to the profession. Those who are trained in the tourist guidance profession acquire the or etical knowledge within the scope of the courses they take during their higher education and practice during the irinterns hipperiod. With the intern ship practices, it is aimed that the students to transform the theoretical knowledge acquired in higher education in stitutions into practice. The aim of this study is to determine similarities and differences by considering interns hippolicies that are implemented in the undergraduate tourist guidance education in Turkey and to examine the compatibility of theinternshipswiththerequirements of thetouristguidanceprofession. In this research, the content analysis technique, which is one of the qualitative research methods, has beenused. Internship regulation of 32 tourist guidance undergraduate programs, 3 of which are in the private universities and 29 in public universities which have accepted students in the 2018-2019 academic year have been examined within the scope of there search. The intern ship regulations were evaluated according to the types of the university (public/private), the institution to which the program is affiliated (faculty and college), the intern ship requirement, the intern ship exemption, the intern ship period and the regulations were evaluated by considering the titles specific to the tourist guidance program. As a result of there search, it was determined that the intern ship regulations differed according to the university to which the faculty and the school is affiliated, there is no intern ship regulation specific to the tourist guidance departments, theinternshipregulationsaregenerallycomprehensive in mostuniversities, there are no compulsory practices covering there quirements of the tourist guidance profession. It is seen that there is a difference only in the place of internship in the intern ships that the students of the tourist guidance department should do, however, this does not include the obligation to practice forthe profession.

Keywords
Adaptation to the Profession, Internshıp Regulatıons, Tourist Guidance.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri