• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


EGE GÖÇLERİ’NİN TETİKLEDİĞİ DİĞER GÖÇ HAREKETLERİNE KISA BİR BAKIŞ
(A BRIEF LOOKING AT THE OTHER MIGRATION MOVEMENTS TRIGGERED BY THE SEA PEOPLES MIGRATION )

Yazar : Ekrem MEMİŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 148-162
    


Özet
Ege Göçleri, MÖ. 13. yüzyılın son çeyreği ile 12. yüzyılın ilk çeyreğinde olmak üzere, iki aşamada cereyan etmiş olan büyük bir kavimler hareketidir. Ugarit ve Mısır vesikaları, bu göçler hakkında önemli bilgiler aktarırlar. Ayrıca, MÖ. 2. Binyılın sonlarına ait yerleşim merkezlerinde yapılan arkeolojik kazılarda da, söz konusu göçlerin sebebiyet verdiği yıkımın maddi delillerine rastlanmıştır. Ege Göçleri’nin çeşitli nedenleri vardır. Ancak hemen belirtelim ki, bu büyük kargaşada ekonomik nedenler ön plana çıkmaktadır. Çünkü göçe iştirak eden kavimlerin toprak yetmezliği ve yeterli besine ulaşamama gibi sorunlarının yanı sıra, MÖ.13. yüzyılın sonlarına doğru başlayan ve Hatti Ülkesi’ni de etkileyen kıtlık felâketi, Egeli kavimleri, kendilerine yeni yurtlar bulma çabası içerisine sevk etmiş görünmektedir. Ege Göçleri’nin birinci aşaması Mısır firavunu Merneptah zamanında (MÖ. 1236-1223) vuku bulmuştur. Bu firavun tarafından yazdırılan Karnak Kitabesi ve İsrail Steli, söz konusu göçler hakkında önemli bilgiler aktarırlar. Ayrıca Ugarit mektupları da, göçlerin bu ilk aşamasına ait bilgiler verirler. Sözünü ettiğimiz bütün bu belgelerden anlaşıldığına göre, göçlerin ilk aşaması yaşanırken Hitit Devleti henüz ayaktadır. Asıl tahribatı, Ege Göçleri’nin ikinci aşamasına katılan kavimler gerçekleştireceklerdir. MÖ. 12. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanacak olan bu ikinci göç dalgası hakkındaki en doyurucu bilgileri yine Mısır kaynakları vermektedir. Gerçekten, Mısır firavunu III. Ramses’in (MÖ. 1198-1167) yazdırmış olduğu vesikalarda, Ege Göçleri’nin ikinci aşamasına iştirak eden kavimlerden ve onlara karşı verilen mücadeleden söz edilmektedir. Ege Göçleri sonunda MÖ. 2. Binyılın büyük güçleri olan Hitit, Mitanni ve III. Babil devletleri yıkılacaklardır. Mısır Devleti ise hem ekonomik hem de insan kaynakları bakımından tükenme noktasına gelecektir. Ege Göçleri’ni tek bir göç hareketi olarak görmek doğru değildir. Çünkü Ege Göçleri, hem Eski Doğu dünyasında hem de Eski Batı dünyasında yeni göç hareketlerinin de tetikleyicisi olmuştur. Nitekim bu göçlerle aynı zaman dilimi içerisinde veya biraz sonrasında yeni göç hareketlerine tanık olunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ege Göçleri, Egeli kavimler, Hititler, Mısırlılar, Diğer göç hareketleri.

Abstract
The Sea Peoples Migration is a great tribes movement that took place in two stages, the last quarter of the 13th century B. C. and the first quarter of the 12th century B. C. Ugarit and Egypt records give important information about these migrations. In addition, in the archaeological excavations carried out in the settlements belonging to the end of the Second Millenium B. C., there were material evidence of the destruction caused by the migration. There are various reasons for he migration of Sea Peoples. However, we must state that the economic reasons in this great turmoil come to the fore. Because, as well as problems such as land failure and lack of adequate food, the famine disaster that started at the end of the 13th century B. C. and influenced Hatti Land, seems to have sent the Aegean peoples to an effort to find new countries. The first phase of the Sea Peoples Migration occured in the time of the Egtptian pharaoh Merneptah (1236-1223 B. C.). The Karnak Inscription and Israel Stela written by this pharaoh convey important information about these migrations. In addition, Ugarit letters give information about first stage of these migrations. As it is understood from all these documents, the Hittite Kingdom is still standing while the first phase of migration is experienced. The actual destruction will be carried out by the tribes participating in the second phase of the Sea Peoples Migration. The Egyptian sources provide the most satisfactory information about this second wave of migration, which will take place in the first quarter of the 12th century B. C. In fact, the documents written by the Egyptian pharaoh Ramesses III (1198-1167 B. C.) refer to the tribes that participated in the second phase of the Sea Peoples Migration and the struggle against them. At the end of the Sea Peoples Migration, the Hittite, Mitanni and The Third Babylonian kingdoms which are the great powers of the Second Millenium B. C., will be destroyed. At the same time the Kingdom of Egypt will come to the point of exhaustion in terms of both economic and human resources. It is not right to see the Sea Peoples Migration as a single migration movement. Because the Sea Peoples Migration has been the trigger of new migration movements in both the Ancient East and the Ancient West worlds. As a matter of fact, new immigration movements are witnessed in the same period of time with this migration or shortly after this migration.

Keywords
The Sea Peoples Migration, Sea peoples, the Hittites, the Egyptians, the other migration movements.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri