• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


THE BRITISH MUSEUM’DA BULUNAN XVII. YÜZYILA AİT TÜRKÇE BİR TABİR-NÂME
(A TURKISH DREAM INTERPRETATION BOOK IN THE BRITISH MUSEUM BELONGS TO XVII. CENTURY )

Yazar : Gülşah Gaye FİDAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 111 122
    


Özet
Tarih boyunca insanoğlunun gaybı bilme arzusu, onu çeşitli arayışlara sevk etmiş; bu bilinmezliğe duyulan merakı giderme araçlarından biri olarak da rüya tabirleri kullanılmıştır. İnsanlar rüyada gördüklerinin ne anlama geldiğini merak etmiş, görülen motiflerin geleceğe dair ipuçları ve gizli anlamlar barındırdıklarına inandıkları için rüya tabirlerine sıkça başvurmuşlardır. Rüyada görülen şeylerin ne anlama geldiğini açıklayan ilme ilm-i tabir, rüyaları yorumlayanlara ise muabbir denilmiştir. Bu türde kaleme alınan eserlere ise “ta’bir-nâme, ta’birât-ı vukûât, ta’bîrât-ı rüyâ, rü’yâ-nâme, vâkıa-nâme, segir-nâme, güzâriş-nâme” gibi isimler verilmiştir. Rüya insanlık tarihi boyunca var olan bir olgudur. Eski medeniyetlere bakıldığında daha M.Ö. 5000’li yıllarda Asurlulara ait rüya tabiri metinleri bulunduğu görülmektedir. Türk kültüründe ise rüya ve tabir hem İslamiyet öncesi hem de sonrası dönemde önemli bir yere sahiptir. Rüya motifi, Uygur Türeyiş, Oğuz Kağan ve Dede Korkut destanlarında dikkat çekici bir öğe olarak yer almakta, Kutadgu Bilig’de ise rüya tabileriyle ilgili müstakil bir bölüm bulunmaktadır. Klasik Türk edebiyatında tabirnâmelerin çoğu Arapça ve Farsçadan tercümedir. Kütüphanelerde mevcut olan tabirnâme nüshaları tarandığında bu tür eserlerin XIV. yüzyıldan itibaren kaleme alındığı görülmektedir. Bu çalışmada ise The British Museum’da bulunan Harl. 5450/9’da kayıtlı olan mecmua içerisinde yer alan bir tabirnâme hakkında bilgi verilmiştir. Mecmuanın 23b-26a varakları arasında yer alan eserin yapısı ve muhtevası incelenmiş ve metnin çeviri yazısına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Rüya, Tabir-nâme, Çeviri yazı, Klasik Türk Edebiyatı.

Abstract
Throughout history, the desire of human beings to know the unknown has led him to seek out a variety of things; dream interpretation was used as one of the tools for satisfy the curiosity about this unknown. People wondered about the meaning of what they saw in the dream; dream patterns are frequently used because they believe that the patterns which were seen in the dreams contain clues about the future and hidden meanings. Ilm-i tabir describes the meaning of the things seen in the dream and muabbir describes the interpreters of the dreams. Works written in this genre also called as “ta’bir-nâme, ta’birât-ı vukûât, ta’bîrât-ı rüyâ, rü’yâ-nâme, vâkıa-nâme, segir-nâme, güzâriş-nâme”. The dream is a phenomenon that exists throughout human history. When the ancient civilizations were examined, it is seen that there are dream interpretation texts belonging to Assyrians in B.C. 5000 years. In Turkish culture, dream and interpretation have an important place both before and after Islam. The dream pattern is a noteworthy element in Uygur Türeyiş, Oğuz Kağan and Dede Korkut epics, and also in Kutadgu Bilig, there is a separate section about dream interpretation. Most of the dream interpretation books in classical Turkish literature are in Arabic and Persian translations. When the copies of the dream interpretation book which are present in the libraries are scanned, it is seen that such works have been written from the 19th century. In this study, information is given about a dream interpretation book in a journal which is registered under the Harl. 5450/9 in The British Museum. The structure and content of the work in the 23b-26a sheets of the magazine were examined and the translation of the text was included.

Keywords
Dream, Dream Interpretation Book, Translated Text, Classical Turkish Literature.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri