• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GÜNGÖR DİLMEN'İN MİDAS ÜÇLEMESİNDE MİTİK YAPI
(THE MYTHICAL STRUCTURE OF GUNGOR DILMEN'S MIDAS TRILOGY )

Yazar : Pınar DAĞ GÜMÜŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 28-41
    


Özet
Erken dönem insanı için geçmişle bağlantı kurmaya, şimdiki zamanı rahat ve sorunsuz yaşamaya, geleceğe yön vermeye yardımcı olan ve yaşamsal davranış kalıplarını sunan mitler, taşıdığı anlam değişikliğe uğrasa da varlığını sürdürerek günümüze değin ulaşmıştır. İnsanın yaratıcı yönünü ortaya koymaları ve insanlığın durumlarını simgelerle sunmaları ise sanat için kaynak olmalarını sağlamıştır. Zamanla masal, destan, efsane gibi türlere eklemlenen mit, kendisini şiir, roman ve öyküde de gösterir. Bunun yanında tiyatronun kökeninde de mitlerin olduğunu söylemek olanaklıdır. Sözü edilen durum, erken dönem topluluklarının törenlerindeki taklitli eylemlerinden itibaren başlatılabilir. Türk yazınında da mitostan çeşitli boyutlarda yararlanan yazarlar bulunmaktadır. Mitolojik ve tarihsel olayların dramatik anlamını açığa çıkarabilmede ve malzemesini özgünce biçimlendirmede mitosları yetkinlikle kullanan Güngör Dilmen, böylelikle aynı zamanda çağının eleştirisini de yapar. Tarihsel ve mitik kimlikleri geçmişin taşlaşmış görüntüsünden kurtarır; onların çelişkilerini, düşkünlüklerini, tutkularını yükselterek onları gerçek bir dram kişisi olarak eserin dünyasına konumlandırır. Bu çalışmada Güngör Dilmen'e ait olan Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kördüğümü adlı tiyatro oyunlarındaki mitik yapı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Güngör Dilmen, mitoloji, tiyatro, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kördüğümü.

Abstract
Myths that helped to connect the past with an early person, bring modern times to a comfortable and non-problematic life, lead the future and represent the behaviorals patterns of life, have reached today even if its meaning has changed. Myths become sources for art because of reveal to creative feature of human and represent the situation of humanity with symbols. Over time, the myth that is formulated in genres such as fairy tale, epic, legend, manifests itself in poetry, novels and stories. It can also be said that there are myths in the origin of the theater. This situation can begin with imitative acts of ceremonies of early-period communities. There are writers who also use mythos in Turkish literature with several dimensions. Güngör Dilmen who reveals the dramatic meaning of mythological and historical events and to form the his work uniquely, also criticizes the age at the same time. He disposals the historical and mythical identity from the petrified image of the past; enhance their contradictions, their weakness, their passions and positioning them as a true dramatic man in the heart of his work. This study will focus on the mythical structure of the Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kördüğümü, which are belong to Güngör Dilmen.

Keywords
Güngör Dilmen, mythology, theater, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kördüğümü.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri