• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MESLEK AŞKI VE MUTLULUK İLİŞKİSİ: İŞİN ANLAMININ ROLÜ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN CALLING AND HAPPINESS: THE ROLE OF WORK MEANING )

Yazar : Hasan Hüseyin UZUNBACAK  Tahsin AKÇAKANAT Tuğba ERHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 294-317
    


Özet
Bu çalışmada meslek aşkı ile mutluluk ve işin anlamı kavramları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ayrıca, bu ilişkide işin anlamının üstlendiği rol de araştırmaya konu edilmiştir. Araştırma iki farklı örneklem ile iki farklı zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Buna göre, birinci örneklem kitlesi Antalya ilinde özel hastanelerde görev yapan 205 hemşireden oluşmuştur. İkinci örneklem grubu ise Isparta’da devlete bağlı sağlık kuruluşlarında görev yapan 293 hemşireden meydana gelmiştir. Birinci örneklem grubu ile Dik ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen Kısa Meslek Aşkı Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlama işlemi gerçekleştirilmiş olup, ölçek geçerli ve güvenilir bulunmuştur. İkinci örneklem grubu ile gerçekleştirilen çalışmada, birinci çalışmada Türkçe’ye uyarlaması yapılan Kısa Meslek Aşkı Ölçeği, Abdel-Khalek (2006) tarafından geliştirilen Mutluluk Ölçeği ve Steger ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen İşin Anlamı Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, meslek aşkının boyutlarından birisi olan meslek aşkı varlığının hem mutluluk hem de işin anlamı ile pozitif yönlü ve anlamlı ilişkisi tespit edilirken, meslek aşkı arayışı boyutunun ise bu değişkenlerle anlamlı bir ilişkisi tespit edilememiştir. Çalışmada ayrıca, meslek aşkı varlığı boyutunun mutluluk üzerine etkisinde işin anlamının aracılık rolü üstlendiği de görülmüştür. Meslek aşkı arayışı boyutunun ise bu ilişkide herhangi bir rol oynamadığı da ulaşılan bulgular arasındadır. Elde edilen bulgular, yazın kapsamında tartışılıp, önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Meslek Aşkı, Mutluluk, İşin Anlamı, Hemşireler

Abstract
In this study, the relationship between the terms calling and happiness and work meaning has been examined. Besides, the role of work meaning has been discussed in this relationship. The study is carried out in two different times with two different samples. The first sample group consists of 205 nurses who work at the private hospitals in Antalya. The second sample group consists of 293 nurses who work at the public health institutions in Isparta. With the first sample group, the adaptation of the Brief Calling Scale which was developed by Dik et al. (2012) into Turkish culture has been done and it is found valid and reliable. In the second study conducted by the second sample group, the Turkish adaptation of the Brief Calling Scale, Happiness scale developed by Abdel-Khalek (2006) and Work and Meaning Inventory developed by Steger et al. have been used. The data gathered using the SPSS and AMOS programs and analyzed by structural equation modeling. As a result of the analyses conducted with the second sample group, it has been determined that presence of calling which is one of the dimensions of calling has a positive and significant relationship with happiness and work meaning, however the search for calling dimension does not have any significant relationship with these variables. In addition to this, work meaning has a mediator role on the effect of the presence of calling and happiness. It is also found in the study that the search for calling does not play any role in this relationship. The findings obtained have been discussed within the scope of the literature and suggestions have been made.

Keywords
Calling, Happiness, Work Meaning, Nurses
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri