• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI
(THE USE OF REBUS AS A DIFFERENTIATION EXAMPLE IN SPECIFICALLY TEACHING STUDENTS 'COMPUTER TECHNOLOGY COURSES )

Yazar : Ayşe ALKAN  Hüseyin MERTOL Gamze MERTOL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 1-11
    


Özet
Özel yetenekli öğrenciler standart öğrenme ortamlarının aksine zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Hazırlanan etkinliklerde analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerin yer alması özel yetenekli öğrencilerin ilgilerinin ve motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. Bilginin toplanıp, işlenmesi, depolanması, ağlar aracılığı ile bir yerden başka bir yere aktarılması bilişim teknolojilerinin temel işlevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde önemli derslerden biri de çağı yakalamaya çalışan bilişim teknolojileri ve yazılım dersidir. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin temel amacı; teknolojik araçların kullanımını olumlu yönde geliştirmektir.Bu çalışmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin içerik farklılaştırma amacıyla bilişim teknolojileri dersinde yer alan kavramların resfebe yöntemi ile hazırlamaları ve bu yöntemin etkisini incelemektir. Araştırma sürecinde önce düz anlatım yöntemi ile donanım birimleri tanıtılmış ve öğrencilere resfebe tanımı yapılarak donanım birimlerini resfebe ile yapmaları istenmiştir.Çalışamaya Samsun ve Isparta İlinde yaşayan özel yetenekli 4.sınıfa devam eden toplamda 10 öğrenci katılmıştır. Toplamda 17 resfebe ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin genel olarak bu etkinlikleri yaparken zorlansa bile farklı ve eğlenceli bir etkinlik olarak algılandığı ve etkinlik sonunda ürün ortaya çıkararak öğrenmenin daha kalıcı hale geldiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilişim Teknolojileri, İçerik Farklılaştırma, Özel Yetenek, Resfebe

Abstract
Specially gifted students need enriched and differentiated environments in contrast to standard learning environments. High-level cognitive skills such as analysis, synthesis and evaluation in the activities prepared increase the interest and motivation of the students. Collecting, processing, storing and transferring information from one place to another is the main function of information technologies. In this context, one of the important lessons in the education of special talented students is the information technology and software course that tries to catch the age. The main purpose of the information technologies and software course; The aim of this study is to investigate the effects of this method on the preparation of the concepts of informatics technologies in order to differentiate the content of the students. During the research process, first of all, hardware units were introduced with the method of straight-line method and the students were asked to make the components of the system with resfebe. In total, there were 17 recitals. As a result of the study, it was determined that students were perceived as a different and fun activity even when they were forced to do these activities in general, and that learning became more permanent by revealing the product at the end of the activity.

Keywords
Information Technologies, Content Differentiation, Special Ability
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri