• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SOSYAL MEDYA BAĞLANTILI PUANLAMA SİSTEMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞINA ETKİSİ: BUTİK OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(RATING SYSTEM WITH SOCIAL MEDIA AND EFFECT ON CONSUMER BEHAVIOR: AN APPLICATION ON BOUTIQUE HOTELS )

Yazar : Erdoğan GÜMÜLÜ  Didar BÜYÜKER İŞLER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 72-106
    


Özet
İnternet teknolojisi, Web 2.0 dönemi ile beraber kullanıcılarını aktif bir birey olma yolunda ilerletmektedir. Özellikle sosyal medyanın gelişimiyle beraber insanlar internet ortamında içerik üretebilen, görüş ve düşüncelerini paylaşabilen, bireyler haline gelmiştir. Sosyal medya, pazarlama iletişimi unsurlarının her birisini destekleyen, tamamında kullanılabilecek, hedef kitle ile birebir etkileşimli iletişim kurulabilen etkin bir kanal olarak değerlendirilebilir. Tüketici davranışları açısından sosyal medya, bilgi toplamak, ürün ve hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak ve müşteri ilişkileri yönetimi için etkin olarak kullanılabilecek uygulamaları ifade etmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin turizm işletmelerini puanladığı, değerlendirdiği ve yorumladığı sosyal medya bağlantılı da olabilen internet siteleri puanlama sistemini geliştirmiştir. Bu sistemle beraber tüketici gitmeyi planladığı işletmeyi inceleme ve değerlendirme fırsatı bulmaktadır. Puanlamanın tüketici satın alma davranışı üzerinde etkisi olabilmektedir. Çalışma tüketici satın alma davranışlarına puanlama sisteminin etkisini açıklayan yerli literatürde öncül çalışmalardan biridir. Bu çalışma ile tüketicilerin sosyal medya kullanımına dair temel özellikler ile puanlama sistemi algılarında bulunan ilişkilerin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için Marmaris’in Selimiye Beldesinde tatil yapan 18 üzeri yaş grubundaki yerli turistlerden en az bir defa daha önceden tatile çıkmış olan 132 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışması ile elde edilen verilere istatistiksel analiz yöntemlerinden frekans, tek yönlü Anova ve t-test analizleri uygulanmış, ileri sürülen hipotezler analiz edilmiş, bulgular değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Puanlama Algısı, Yıldız Puanlama, Otel Puanlama, Online Puanlama, Müşteri Puanı, Online Müşteri Puanı, Tüketici Satın Alma Davranışı

Abstract
Internet technology, along with the period of Web 2.0, is improving its users to become an active individual. Especially with the development of social media, people have been able to produce content, share their opinions and thoughts on the internet. Social media can be considered as an effective channel that supports each of the elements of marketing communication and can be used in full, interacting with the target audience one-to-one. In terms of consumer behavior, social media means collecting information, accessing products and services quickly and easily, and practices that can be used effectively for customer relationship management. In this context, internet sites, which may be connected to social media, have developed a rating system in which consumers have rated, evaluated and interpreted tourism enterprises. With this system, the consumer has the opportunity to examine and evaluate the hotel he intends to go to. Rating can have an impact on consumer buying behavior. The study is one of the preliminary studies in the domestic literature describing the impact of the rating system on consumer purchasing behavior. In this study, it was aimed to determine the basic characteristics of social media usage of consumers and the relationships found in the rating system. In order to reach this aim, a survey study was carried out on 132 people who had been on vacation at least once more than the local tourists in the over 18 year olds who were on holiday in Selimiye town of Marmaris. The data obtained from the questionnaire were analyzed by frequency, one-way Anova and t-test analysis. The hypotheses were analyzed and the findings were evaluated.

Keywords
Rating Perception, Star Rating, Hotel Rating, Online Rating, Consumer Rating, Online Consumer Rating
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri