• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KENTLEŞMENİN ÇEVRE KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE OLGU ÖRNEĞİ
(EFFECT OF URBANIZATION ON ENVIRONMENTAL QUALITY: TURKEY CASE EXAMPLE )

Yazar : Güller ŞAHİN  Levent GÖKDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 187-213
    


Özet
Hızlı kentleşme, sera gazı salınımlarının zaman içerisinde artış yönlü olmasına neden olmaktadır. Hızlı kentleşmenin temel sonuçlarından biri kentsel alanlardaki çevre kalitesi üzerindeki trafik etkisidir. Motorlu kara taşıtları kaynaklı sera gazı salınımları, kentlerde çevre kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda kentleşme ve trafik faktörlerinin, çevre sorunsalı üzerindeki etkisinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen sorunsal çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çevre kalitesini değerlendirme kapsamında 1995-2016 zaman aralığı içerisinde Türkiye olgu örneğinde nüfus kentleşmesinin ve motorlu kara taşıtlarının çevre sorunsalı üzerindeki etkilerini incelemektir. Amaca yönelik olarak çevre parametresine ait sera gazı salınımları; kentleşme parametresine ait kırsal nüfus, kırsal nüfus artışı, nüfus artışı, kentsel nüfus ve kentsel nüfus artışı ile motorlu kara taşıtları değişkenleri Kök Ortalama Kare Hataları yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizin birinci aşamasında, nüfus artışının sera gazı salınımları; ikinci aşamasında ise motorlu kara taşıtlarının sera gazı bileşenleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, kentsel nüfus artışının sera gazı salınımları üzerinde en yüksek etkiye sahip olduğunu; CO2, CH4, N2O ve F gazlarından kaynaklı salınımların, motorlu kara taşıtlarından en fazla otomobil sayısından etkilendiğini göstermiştir. Sonuçlar doğrultusunda politika önerileri olarak, kentleşme kalitesi için özellikle, tarımsal reform ve kırdan kente göçün tersine çevrilmesi ile ilgili acil stratejiler belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Kentler, eko-topluluklara ayrılmalı ve içinde yaşanılan eko-sistemlerin taşıma kapasitesine uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. Kentle kır arasındaki mesleklerin rotasyonu ve çeşitlendirilmesi yoluyla endüstri ve tarım sektörleri bütünleştirilmelidir. Aynı zamanda, dizel ve benzin yakıt kullanan araç sayısının ivedilikle azaltılması, motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının iyi bir şekilde kontrol edilmesi, yakıt kalitesinin kontrolünün sağlanması salık verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Kentleşme, Çevre Kalitesi, Kök Ortalama Kare Hataları Yöntemi

Abstract
Rapid urbanization causes greenhouse gas emission to have a tendency to increase in the course of time. One of the main outputs of rapid urbanization is the traffic effect on environmental quality in urban areas. Motor land vehicles-induced greenhouse gas emissions negatively affect environmental quality in cities. In this regard, there is a need for analysing the effect of urbanization and traffic factors quality on environment problem. The related problem is the starting point of our study. The goal of this study is to analyse the effect of motor land vehicles and population urbanization on environmental quality in Turkey case example in the period of 1995-2016 within the scope of evaluation of the urbanization quality. Greenhouse gas emissions belong to the environmental parameter; rural population, rural population increase, population increase, urban population, urban population increase belongs to urbanization parameter, and motor land vehicles variables were analysed by Root Mean Square Error method. Effect of population increase on greenhouse gas emissions was scrutinized in the first stage of analysis; effect of motor land vehicles on greenhouse gas components was evaluated in the second stage of the analysis. With reference to the results, urban population increase has the maximum effect on greenhouse gas emissions; emissions based on CO2, CH4, N2O and F gases affected by the number of automobiles most among the motor land vehicles. It can be said for policy recommendations in line with the results that emergent strategies about agricultural reform and reversing the rural-urban migration for urbanization quality should be determined and applied. Cities need to be divided into eco-communities designed in a proper manner to bearing capacity of ecosystems which is lived in. Industrial sector and agricultural sectors should be integrated via rotation and diversification of occupations between urban and rural areas. Moreover, it is advised that a number of vehicles which use diesel fuel and gas ought to be urgently reduced; exhaust gas of motor land vehicles should be controlled well; fuel quality control should be provided as well.

Keywords
Turkey, Urbanization, Environmental Quality, Root Mean Square Errors Method
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri