• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
(ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN PUBLİC EXPENDİTURE AND ECONOMİC GROWTH IN EUROPE WİTH SPATİAL PANEL DATA ANALYSİS )

Yazar : Hakan DEMİRGİL  Sinan YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 214-241
    


Özet
Devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan Keynesyen yaklaşımda etkili müdahale kalemlerinden biri kamu harcamalarıdır. Bazı iktisatçılar, kamu harcamalarının politikacıların oy toplama amaçlarına hizmet ettiği için verimsiz harcamalar olduğunu, bu harcamaların ileriki dönemlerde vergi olarak geri döneceğini söylemekteyken bazı iktisatçılar da ekonomik durgunluk durumunda yapılacak olan kamu harcamalarının ekonomiyi tekrar canlandıracağı için gerekli ve yararlı olduğu görüşündedirler. Bu çalışmada 1997-2017 yılları arasında Avrupa’da hükümet harcamalarının kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla büyümesini nasıl etkilediği mekânsal bağımlılığı dikkate alan modeller kullanılarak araştırılmıştır. Birbirine komşuluk ilişkisi bulunan yatay-kesitler (ülkeler), mekânsal ekonometrik yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bunun için mekânsal gecikme modeli, mekânsal hata modeli, mekânsal Durbin model, genel mekânsal model ile bunların rassal ve sabit etkili versiyonları ve genelleştirilmiş rassal etkili mekânsal hata modeli incelenmiştir. Kurulan modellerden elde edilen bulgulara göre, tüm modellerde hükümet harcamaları yıllık büyümesinde meydana gelen artışlar kişi başı GSYİH büyümesini artırmaktadır. Avrupa’da tam istihdam seviyesini yakalamak isteyen politikacılar, hükümet cari harcamalarını artırma yoluna gidebilir. Bunun yanında, komşu ülkelerdeki durumu da dikkate almak zorundadırlar. Çünkü mekânsal otokorelasyonu gösteren katsayılar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur, yani mekânlar birbirine yaklaştıkça birbirini daha çok etkilemektedirler. Bu mekânsal bağımlılık, hem mekânsal hata hem de mekânsal gecikme modellerinde görülmüştür. Yani hem komşu hataları hem de komşu bağımlı değişken olan kişi başı GSYİH büyümesi değerleri komşularını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Mekânsal Panel Veri, Ekonomik Büyüme, Kamu Harcamaları

Abstract
In the Keynesian approach which advocates government interference to the economy, one of the efficient interference items is government expenditures. While some economists allege the public expenditures are inefficient because of they serve the vote collection goal of the politicians and thus they will turn back as higher taxes in the future; some of them assert that public expenditures made at the recession period are essential and beneficial because they will revive the economy. In this study, it is investigated that how the effects of government spending on per capita GDP growth in Europe between 1997-2017 using by models considering spatial dependence. The cross-sections (countries) with neighboring relations, have required to use spatial econometric methods. Therefore spatial lag model, spatial error model, spatial Durbin model, general spatial model and also fixed and random effects versions of these and lastly generalized random effects spatial error model have been examined. Our results reveal that increases in the annual growth of government spending in all models enhance the GDP per capita growth. Politicians who want to achieve the full level of employment in Europe could increase government spending. They must also consider the situation in neighboring countries. Because the coefficients of spatial autocorrelation are statistically significant mean that they interact with each other much more as the spaces approach each other. This spatial dependency, not only have been seen in the spatial lag models, but also seen in the spatial error models. Namely, either the values of neighbor errors and neighbor depended variable called GDP per capita growth, effects neighbors.

Keywords
Spatial Panel Data, Economic Growth, Government Spending
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri