• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ
(THE INFLUENCE OF MACROECONOMİC VARİABLES ON THE PRİCE OF PARK MAVERA III REAL ESTATE CERTİFİCATE WİTH TODA-YAMAMOTO ANALYSİS )

Yazar : Turan KOCABIYIK  Esra AKSOY Türker TEKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 347-365
    


Özet
Son dönemde Türkiye’de önemi artan gayrimenkul sektörü, tasarruf sahipleri adına, birikimleri değerlendirebilmenin güvenli bir yolu olarak görülmektedir. Bununla birlikte gayrimenkul şirketleri de projelerini sürdürebilmek ve yeni projeler yaratabilmek için finansman ihtiyaçlarını gayrimenkul yatırımcıları aracılığıyla karşılayabilmektedir. Gayrimenkul sertifikaları bu durumda iki ayrı kesimin de ihtiyacına cevap verebilen bir sermaye piyasası aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de borsada işlem gören Park Mavera III gayrimenkul sertifikasına dayalı konut projesinin borsada işlem gören PMVR3 kodlu hisse fiyatlarını etkileyen makroekonomik değişkenler ve bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Veriler 10.04.2017- 31.12.2018 tarihleri arasını kapsayan günlük verilerdir. Ekonometrik analizde birim kök testlerine, Gregory Hansen eşbütünleşme analizine ve Toda-Yamamoto nedensellik analizine yer verilmiştir. Çalışma sonucunda Park Mavera gayrimenkul sertifikası ve makroekonomik değişkenler arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Gayrimenkul Sertifikası, Gregory Hansen, Toda Yamamoto, Nedensellik

Abstract
The real estate sector of growing importance in Turkey in recent years, saving the owners behalf, is seen as a safe way to evaluate savings. Besides, real estate companies can absorbe their financing needs through real estate investors in order to maintain their projects and create new projects. In this case, real estate certificates are emerging as a capital market instrument that can meet the needs of two different sectors. In this study, the macroeconomic variables affecting the stock prices of PMVR3 coded stocks and the causality relationship between these variables are examined. Data are daily data covering the period 10.04.2017 to 31.12.2018. In econometric analysis, unit root tests, Gregory Hansen cointegration analysis and Toda-Yamamoto causality analysis are included. No relation was found between Park Mavera real estate certificate and macroeconomic variables as a result of the study.

Keywords
Real Estate Certificate, Gregory Hansen, Toda-Yamamoto, Causality
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri