• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI BAĞLAMINDA HAZIRLANAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Türkçe dersinin temel amacı öğrencilere anadili bilinci kazandırarak Türkçeyi etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan temel öğretim araçlarının başında ders kitapları gelir. Ülkemizde 2018 yılında Türkçe Desi Öğretim Programı çağın gereklerine göre güncellenmiştir. Buna bağlı olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında yeni ders kitapları basılmış ve okutulmaya başlamıştır. Bu çalışmada 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre hazırlanmış ortaokul Türkçe ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşleri araştırılmaktadır. Böylece yeni basılan ders kitaplarının uygulama süreci hakkında bir bakış açısı oluşturmak amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi Kayseri merkez ilçelerinde görev yapan 12 Türkçe öğretmenidir. Araştırma neticesinde elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre öğretmenler kitaplarda okuma anlama ve yazma etkinliklerini yeterli görürken dinleme ve konuşma etkinliklerini yetersiz bulmaktadır. Ayrıca öğretmenler metin seçimi, öğrenci seviyelerinin gözetilmemesi, metinlerin sınıf düzeylerinde tekrarı gibi konularında kitaplara eleştiri getirmektedir. Görüşme yapılan öğretmenler ders kitaplarının daha nitelikli hale gelmesi için öğrencilerin ilgisini çekecek metinlere yer verilmesi, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine dönük etkili ve yeterli düzeyde etkinliğin bulunması, kitapların zengin bir görsel içeriğe sahip olması, metinlerin öğrenci seviyelerine uygun seçilmesi, daha çok deyim ve atasözü çalışmasına yer verilmesi, öğretmen kılavuz kitaplarının yeniden basılması gibi öneriler sunmuştur.

Keywords
Öğretim Programı, Türkçe Ders Kitabı, Öğretmen, Görüş, Değerlendirme
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri