• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ
Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde, işletmelerin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, başarılı olabilmeleri, varlıklarını uzun süre sürdürebilmeleri ve piyasada rekabet avantajı kazanabilmeleri için, nitelikli insan sermayesinin işe alınması oldukça önemli hale gelmiştir. Nitelikli çalışanların işe alınmasının yanı sıra, işten ayrılma niyetlerinin azaltılması ve üyesi olduğu işletme ile özdeşleşmelerinin sağlanması da bir o kadar önemli hale gelmiştir. Çalışanların işten ayrılma niyeti düzeylerini ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini etkileyen önemli faktörlerden biri algılanan örgütsel destektir. Algılanan örgütsel destek, çalışanların üyesi oldukları işletmeler tarafından değer görerek kendilerini güvende hissetmeleridir. Araştırmanın amacı, çalışanlardaki örgütsel destek algısının işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Bu amaçla, araştırmanın örneklemini oluşturan Edirne ilinde faaliyet gösteren yağ işletmelerinde ki, 193 çalışandan anket aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimleyici ve korelasyon analizleri ile incelenmiştir. Ayrıca, algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisini incelemek için, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen dört aşamalı regresyon analizinden ve Sobel Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, algılanan örgütsel destek işten ayrılma niyetini negatif yönde, aracı değişken olan örgütsel özdeşlemeyi ise pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucunda, çalışanların örgütsel destek algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Algılanan Örgütsel Destek, İşten Ayrılma Niyeti, Örgütsel Özdeşleşme.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri