• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
Her ne kadar insan ilişkilerinde var olan yıldırıcı davranışları mobbing olarak ilk tanımlayan Dr. Heinemann olsa da; mobbing en eski kültürlerde de grup içi şiddet şeklinde görülmektedir. İşletme literatüründe mobbing, kişiye amirleri ya da iş arkadaşları tarafından uzun bir süre sistematik bir biçimde uygulanan kötü muameledir. Bu çalışmada akademisyenlerin yaşadığı mobbing araştırılmıştır. Eylem araştırması olarak desenlenen çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yoluyla araştırmacılar tarafından mobbingi tecrübe ettiği bilinen akademisyenler ile görüşülmüş ve elde edilen veriler deşifre edildikten sonra içerik analizi ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Sonuçta; görüşmecilerin güç kullanarak baskı uygulamayı, itaat istemeyi, küfür etmeyi, açık aramayı, marjinalleştirmeyi ve yasal olmayan iş yaptırmayı mobbing olarak tanımladığı görülmüştür. Mobbing yapan kişilerin hırslı, kindar, kıskanç, ailesinde otorite eksikliği yaşayan ve yönetimsel becerilerden yoksun oldukları ve bu yüzden mobbing uyguladıkları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmayı diğer mobbinle ilgili olan çalışmalardan farklı kılan özellik, bir eylem araştırması olarak desenlenmesidir. Dolayısıyla akademisyenlerin hangi davranışları mobbing olarak algıladıkları, bunların nedenleri ve çözümlerine ilişkin görüşleri derinlemesine incelenmiştir.

Keywords
Mobbing, akademisyenler, eylem araştırması.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri