• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMİKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
Bireylerin temel gereksinimlerini karşılayamaması ya da temel gereksinimlerini karşılasa bile toplumsal seviyenin gerisinde kalmak olarak tanımlanan yoksulluk, aynı zamanda kaynak yetersizliğinden de kaynaklanmaktadır. Gelirin, bireyler, gruplar ve bölgeler arasındaki dağılımında oluşan farklılıklar ise gelir eşitsizliği olarak tanımlanmaktadır. Gelir eşitsizliği nüfusun tamamını içermesi nedeniyle yoksulluktan daha kapsamlı bir kavramdır. Ancak yoksulluk ve gelir dağılımı hem doğrudan hem de dolaylı olarak birbirleriyle ilişki içerisindedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik arttıkça, yoksulluk oranı da aynı şekilde artar. Sağlık harcaması, eğitim, istihdam düzeyi, demografik yapı, sosyoekonomik geçmiş, gelir düzeyi, enflasyon ve ekonomik krizler ve globalleşme gibi yoksulluğu ve gelir dağılımını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin temel problemleri arasında yer almaktadır. Toplumsal refah düzeyini arttırmak için gelirin adaletli bir şekilde dağılımı gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı yoksulluk ve gelir dağılımı ilişkisini açıklayarak bunlara temel oluşturan dinamikleri belirlemektedir. Bu amaçla 2000-2016 dönemi için seçilmiş Avrupa -Merkez Asya bölgesi üst-orta gelir grubu ülkelerinde yoksulluk ve bileşenleri üzerine dinamik panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yoksulluk ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişki pozitif ve istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Gelir eşitsizliğindeki artış yoksulluğu da arttırmaktadır. Bunun yanı sıra nüfus yoğunluğu, işsizlik oranı ve döviz kurunun yoksulluğu pozitif, milli gelir, enflasyon ve sağlık harcamalarının ise yoksulluğu negatif olarak etkilediği tespit edilmiştir. GİNİ, Milli gelir, işsizlik, döviz kuru ve sağlık harcamalarının işareti beklenildiği gibi ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.

Keywords
Yoksulluk, gelir eşitsizliği, panel veri analizi, gini, büyüme
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri