• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Bir örgütün toplum ve paydaşları tarafından nasıl görüldüğünü yansıtan kurumsal imaj, toplumun ve paydaşların örgüte ilişkin davranışları, tutumları ve kararları ile ilişki halindedir. Bireylerin hatta devletlerin bile çok önemsediği sağlık konusunda da tüketicilerin birçok davranışı, tutumu ve kararı kurumsal imaj algısı ile ilişki halindedir. Bu çalışma ile sağlık tüketicilerinin kurumsal imaj algısı ile hastane bağlılığı arasındaki ilişkinin özel hastaneler açısından ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, Eylül 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri İstanbul’da ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş bireylerden toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak için online anket yöntemi kullanılmış ve geçerli olan 386 adet anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Yapılan analizlerde tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve Spearman's korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kurumsal imaj algısı ile hastane bağlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Yine araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların kurumsal imaj algısının olumlu olduğu, hastane bağlılığı düzeyinin ise, orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kurumsal imaj algısının sağlık tüketicilerinin hastane bağlılığı ile olan ilişkisi ve olumlu kurumsal imaj algısının hastanelere sağladığı faydalar dikkate alındığında, hastane yöneticilerinin kurumsal imaj algısını arttırmaya yönelik uygulamalarda bulunması ve çalışmalar yürütmesi önerilmektedir.

Keywords
Kurumsal İmaj, Bağlılık, Sadakat, Sağlık, Hastane
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri