• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


NİZAMİ GƏNCƏVİNİN «YEDDİ GÖZƏL» POEMASINDA KAMILLƏŞMƏ MODELİNİN ŞƏRHİ
Nizami yaradıclığında, o cüml?d?n «Yeddi göz?l» poemasında t?s?vvüfi motivl?ri geniş ş?kild? müşahid? olunur. Lakin bu motivl?rd?n istifad? şairin yaradıcılığını bütöv ş?kild? t?s?vvüfi-irvani görüşl?rin t?c?ssümü hesab etm?y? imkan vermir. Ona gör? ki, Nizami görk?mli müt?f?kkir filosof idi. Bütün t?dqiqatçıların t?sdiq etdiyi kimi, XII ?sr Ş?rq v? Az?rbaycan intibahını yaradan v? onun bütün ideya-estetik ağırlığını çiyinl?rind? daşıyan Nizamini özün?q?d?rki m?d?ni irsin bütün müt?r?qqi ideyaları c?lb ets? d?, o öz yaradıcılığında m?qbul bildiyi ideyalardan istifad? edirdi. Sufizm d? özünün müt?r?qqi ideya v? motivl?ri il? Nizami üçün c?lbedici fikir qaynağı idi. Şair bu qaynağa bigan? qalmamış, sufi ideya v? motivl?rind?n istifad? etmişdir. Lakin müşahid?l?r göst?rir ki, Nizami sufizmd?n yaradıcı ş?kild? istifad? etmişdir. Y?ni süfi görüşl?ri ona öz ideyalarıını verm?k üçün bir vasit? rolunu oynamış, şair heç vaxt sufi ideyalarının tam t?siri altına düşm?mişdir. «X?ms?»d? t?s?vvüfd?n istifad?nin ?s?rd?n-?s?r? f?rqli ş?kild? t?qdim olunması, sonuncu poemada – «İsg?nd?rnam?»d? Nizaminin artıq sufizmd?n, dem?k olar ki, yerli-dibli istifad? etm?m?si d? s?n?tkarın sufizm? yaradıcı yanaşdığını göst?rir.

Keywords
Nizami, "Xəmsə", "Yeddi gözəl", "Bəhramnamə", təsəvvüf.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri