• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


SESLI KITAP OKUMA ETKINLIĞINDE, ANNENIN KÜLTÜREL SERMAYESININ ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESI OKURYAZARLIK GELIṢIMINE ETKISI
Ara?tırmanın amacı, sesli kitap okuma etkinliğinde annenin kültürel sermayesinin çocuğun okul öncesi okuryazarlık geli?imine etkisini incelemektir. Nitel ara?tırma özelliği ta?ıyan bu ara?tırmada, durum çalı?ma deseninin alt modeli olan bütüncül çoklu durum deseni kullanılmı?tır. Ara?tırmanın çalı?ma grubu, ölçüt örneklem yöntemine uygun olarak seçilmi?tir. Ara?tırmanın katılımcıları, Almanya’da ya?ayan ve farklı eğitim ve sosyoekonomik düzeye sahip 6 Türk kökenli anne ve onların okul öncesi dönemdeki çocuklarından olu?maktadır. Annelerin çocuklara sesli kitap okuma sürecini ev ortamında incelemek için, gözlem türlerinden yapılandırılmamı? labaratuvar çalı?ması kullanılmı?tır. Çalı?mada, ayrıca annelerle görü?me yapılmı?tır. Bu görü?mede, annelerin sesli kitap okuma ile ilgili görü?leri alınmı?tır. Gözlem sonucunda elde edilen veriler, sosyal dizi analizi (social sequence analysis) yardımıyla, annelerle yapılan görü?mede elde edilen veriler de betimsel analiz kullanılarak çözümlenmi?tir. Araştırmanın bulgularına göre; okul öncesi okuryazarlık geli?iminde önemli rol oynayan sesli kitap okuma yöntemi, annelerin kültürel sermayelerine göre farklılık gösterdiği saptanmı?tır. Kültürel sermayesi yüksek olan annelerin, kültürel sermayesi dü?ük annelere göre sesli kitap uygulamasıyla çocuğun okul öncesi okuryazarlık geli?imine daha iyi katkı sağladıkları sonucuna ula?ılmı?tır.

Keywords
Okul Öncesi Okuryazarlık, Aile Okuryazarlığı, Kültürel Sermaye, Sesli Kitap Okuma, Türk Aileleri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri