• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


YAYGIN EĞİTİM BAĞLAMINDA SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ AÇISINDAN KÖY ODALARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı sosyo-kültürel açıdan bireyin eğitim ihtiyacının karşılanmasında önemli yere sahip sözlü ve yazılı aktarımın tarihsel kronolojisine göre yazısız kültür kodlamalarının gerçekleştiği köy odasının bir yaygın eğitim kurumu olduğunu ve işlevlerini ortaya koymaktır. Türk Kültüründe eğitimin öneminin ilk yazılı anıt olan Orhun kitabelerinde bahsedilmesinden yola çıkarak eğitimin resmi kurum ve kuruluşlardan önce toplumsal bir reaksiyon olarak kendiliğinden ortaya çıkma gerekliliği bir milletin gelişimi, değerleri, kültürü için başat bir olgu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda eğitimin yaygın olarak gerçekleştiği süreçte küçük yaşam alanları olan köylerdeki sosyal buluşma mekânı olan köy odalarının işlevleri ve eğitime sağladığı katkılar Kastamonu örneğinden yola çıkarak yapılan alan araştırması sonucu alt başlıklar halinde ele alınmış olup niteliksel verilere ulaşılmıştır. Köy odalarında büyükten küçüğe doğru olan bilgi, görgü, gelenek aktarımının toplumda kabul gören davranışlara sahip birey yetişmesine katkı sağladığı ve beşeri değerlerin temellerini oluşturduğu görülmüştür. Geleneğin değişimle iç içe oluşu düşünüldüğünde günümüzün teknolojik gelişmeleri ile köy odaları da nostalji unsuru haline gelmiştir. Teknoloji çağının kültürel değerlere karşı olumsuz etkisine olumlu bir ivme kazandırabilmek için köy odalarının işlevselliğini sağlayacak öneriler getirilerek hayatımızda daha fazla yer eden yaygın eğitim ihtiyacına cevap aranmaya çalışılmıştır.

Keywords
Yaygın eğitim, sosyo-kültürel, köy odası
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri