• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ*
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen araştırma sorusu, “Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik algıları nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak yapılandırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinde fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir üniversitenin sınıf öğretmenliği alanında öğrenim gören 45 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, sınıf öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik algılarının incelenmesi amacıyla metafor formu kullanılmıştır. Metafor formu “Çevre sorunları ............gibidir / benzer. Çünkü ......................” şeklinde hazırlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 45 sınıf öğretmeni adayı 38 farklı metafor geliştirmişlerdir. En çok frekansa sahip metaforlar; virüs, bakteri, bumerang, domino taşları, hastalık, mikrop, savaş kavramları olmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının “çevre sorunları” kavramına yönelik geliştirmiş oldukları metaforlar ve gerekçeleri incelenmiş ve beş kategori altına toplanmıştır. Metaforların analizi sonucunda oluşan kategoriler; çevre sorunları “yayılır / ilerler”, “hayatın sonudur”, “küreseldir”, “insanlara geri döner”, “geri döndürülemez sonuçları vardır” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (%57,8), çevre sorunlarının yayılıp ilerlediğine yönelik bir algısı olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının yaklaşık %29’u çevre sorunlarını hayatın sonu olarak görmektedirler. İkişer sınıf öğretmeni adayı çevre sorunlarını küresel olarak algılamakta, çevre sorunlarının insanlara geri döndüğünü belirtmekte ve çevre sorunlarının geri döndürülemez sonuçları olduğunu ifade etmektedirler.

Keywords
Çevre eğitimi, metafor formu, sınıf öğretmeni adayları, çevre sorunları
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri