• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBi YÖNÜNÜN ELE ALINMASI
Bu çalışmanın amacı; Kars merkezde bulunan lise öğrencilerine Kars tarihi ve edebiyatı hakkında bilgi vermek, öğrencilerin, bulundukları coğrafyanın tarihi ve edebi özellikleri bakımından bilinçlenmelerinekatkı sağlayarak Kars tarih ve edebiyatına olan ilgi düzeylerini artırmaktır. Çalışmada verilerin toplanması ve analizinde nicel ve nitel yöntemlerin aynı anda kullanıldığı karma yöntem (mixedmethod) kullanılmıştır.Araştırmanın örneklemi amaca uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Kars merkezde bulunan üç farklı lisede öğrenim gören 164 lise ikinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak; çoktan seçmeli 26 sorudan oluşanbaşarı testi (ön test ve son test), iki adetaçık uçlu soru (uygulama öncesi ve sonrası),üç maddeden oluşan açık uçlu görüş formu /ilgi düzeyi belirleme formu (uygulama öncesinde ve sonrasında) kullanılmıştır. Uygulama hakkında öğrencilerin görüşlerini belirlemek için uygulama sonrasında dört sorudan oluşan öğrenci görüş formu kullanılmıştır. Başarı testinden elde edilen verilerin analizi SPSS 20 programı, diğer nitel verilerin ise betimsel ve içerik analizi ile yapılmıştır. Başarı testinden elde edilen verilerin analizinde (pairedsample t testi) öğrencilerin başarılarında son test lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise uygulamanın öğrenciler üzerinde olumlu duygu ve düşünceler oluşturduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak YÖK ve MEB işbirliği ile üniversitelerdeki öğretim üyeleri /elemanlarının bilgilerini ve tecrübelerini orta öğretim öğrencileri ile paylaşmalarının, orta öğretim öğrencilerini bilişsel ve duyuşsal alanda olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.

Keywords
Kars, tarih bilinci, edebi bilinç, genç nesil, tarih ve edebiyat eğitimi.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri