• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNCEL OLAYLARI ARGÜMANTASYON TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRMELERİ
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının güncel bir olayı belirleyebilmelerini, bu güncel olayı sosyal bilgiler dersiyle ilişkisini kurabilmelerini ve güncel olayları argümantasyon tekniği ile tartışmalı bir metin içerisinde yazabilmelerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada Toulmin’in (1958) argümantasyon modelinden yararlanılarak ve uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen, “Güncel Olay Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Ölçme aracı, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 99’u kadın 89’u erkek toplam 188 öğretmen adayına uygulanmış ve uygulama yapılan her sınıf seviyesinden rastgele seçilen 15 güncel olay değerlendirme formu, toplamda 60 güncel olay değerlendirme formu değerlendirmeye tabi tutulmuş ve çalışma grubu olarak kabul edilmiştir. Çalışma grubundan elde edilen veriler, betimsel analiz ve Toulmin’in (1958), “kaliteli argüman oluşturma modeli” den yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirildiğinde, çalışma grubundaki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hepsinin bir güncel olay belirleyebildiğini söylemek mümkündür. 60 öğretmen adayı içerisinden 46 öğretmen adayının ise belirlediği bir güncel olayı sosyal bilgiler dersiyle bağlantısını, öğrenme alanları ile ilişkilendirerek aktardığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının belirledikleri güncel olayları sosyal bilgiler dersiyle ilişkisini kurması cinsiyet değişkeninde erkek öğretmen adaylarının lehine pozitif değişiklik göstermiş, ayrıca sınıf düzeyi ve GANO değişkenlerine göre de pozitif yönde değişiklik göstermiştir. Son olarak öğretmen adaylarının tüm sınıf düzeylerinde, belirledikleri güncel olaylarla ilgili kaliteli argüman oluşturamadıklarını söylemek mümkündür.

Keywords
Sosyal Bilgiler, güncel olay, öğretmen adayı, argüman, argümantasyon
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri